Data utworzenia: 11.05.2016

Sezon 2016 – badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy

Relikty grodu w Kłodnicy zachowały się w postaci kopca, obecnie porośniętego sadem. Pierwotnie gród otoczony był wałem ziemnym o średnicy około 70 m. Na otaczających go łąkach zlokalizowano osadę przygrodową. Stanowisko było w niewielkim stopniu badane sondażowo w 1976 roku przez Stanisławę Hoczyk-Siwkową. Badaczka na podstawie analizy fragmentów naczyń glinianych określiła wstępnie jego chronologię na IX-X w. Zasugerowała jednocześnie, że gród mógł funkcjonować również w wieku XI.

Klodnica jesien LOTY  0097 kopia2

Nasza analiza Numerycznego Modelu Terenu uzyskana z lotniczego skaningu laserowego LiDAR wskazuje na odmienną od pozostałych grodzisk formę oraz nietypowy kształt – pierwotnie zapewne kwadratowy. Niewykluczone, że rozpoznanie wykopaliskowe pozostałości grodu w Kłodnicy wniesie nową wiedzę do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem na tym obszarze. Planowane badania mają na celu określenie chronologii i funkcji obiektu, konstrukcji jego wałów, stratygrafii, jak też sprawdzenie czy na majdanie istniała zabudowa. Relikty grodu zostaną przez nas kompleksowo przebadane za pomocą metod archeologii niedestruktywnej. Prace wykopaliskowe obejmą jego północną część.

Istotny jest fakt, iż obiekt wymaga pilnych prac dokumentacyjnych oraz badań ratowniczych, ponieważ jest niszczony przez gospodarkę rolną oraz rosnący w tym miejscu sad. Potwierdziła to wizytacja odbyta w końcu kwietnia br. wspólnie ze służbami konserwatorskimi z WUOZ w Lublinie oraz właścicielem działki, któremu bardzo dziękujemy za zgodę na badania oraz pomoc w ich organizacji.

Kłodnica zrzut kopia