Data utworzenia: 12.05.2016

Grant na badania Kotliny Chodelskiej!

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych na kontynuację badań Kotliny Chodelskiej!:)

1920x900 kopia

Celem projektu jest kompleksowe rozpoznanie i zadokumentowanie archeologicznego dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej z wykorzystaniem całego wachlarza metod archeologii niedestruktywnej, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych. Składają się nań szczegółowe weryfikacyjne badania powierzchniowe uzupełnione o prospekcję lotniczą i podwodną wybranych odcinków rzeki Chodelki oraz Wisły, a także przebadanie wybranych stanowisk – w tym trzech wczesnośredniowiecznych grodzisk, towarzyszących im osad, cmentarzysk oraz wału podłużnego – za pomocą metod geofizycznych. Uzupełnieniem dla metod archeologicznych są analizy geomorfologiczne starorzeczy Wisły.
Projekt stanowi kontynuację zadania podjętego w 2013 r. – nieinwazyjnego zbadania Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu technologii lotniczego skanowania laserowego LiDAR. W naszym założeniu projekt ma stanowić sztandarowy przykład zastosowania szeregu niedestruktywnych metod badawczych dla rozpoznania oraz dokumentacji całych kompleksów osadniczych. Projekt realizowany jest z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. W jego realizacji pomagają nam specjaliści z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz przyjaciele z Oddziału Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym!

mkidn