Data utworzenia: 07.03.2016

Nasza ekipa

 

Naszą ekipa badawczą tworzą archeolodzy reprezentujący Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. W naszych badaniach biorą także udział  studenci Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szereg przyjaciół!

Prowadzone w Chodliku przez wiele lat badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska i otaczających go osad wniosły ogromną wiedzę na temat życia ich mieszkańców. Mimo to wiele kwestii wciąż nie zostało rozwiązanych. Najbardziej tajemniczo rysowała się kwestia obrządku pogrzebowego mieszkańców wczesnośredniowiecznych założeń w Kotlinie Chodelskiej, gdzie odkryto liczne ślady osadnictwa z okresu plemiennego (VIII-X w.) w postaci reliktów grodów i osad.  Jednakże jeszcze do niedawna nie było znane ani jedno cmentarzysko, które można było wiązać z bogatym osadnictwem w dolinie Chodelki. Stan ten zmieniają badania prowadzone w ostatnich latach na obszarze Kotliny Chodelskiej przez naszą misję archeologiczną. Najważniejszego odkrycia dokonaliśmy nieopodal Chodlika w 2007 roku – liczące przeszło 30 kurhanów doskonale zachowane wczesnośredniowieczne cmentarzysko, które od 2010 r. badamy wykopaliskowo.

W roku 2013 zainicjowaliśmy nowy projekt: „Nieinwazyjne badania archeologiczne Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR)”, realizowany z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Warszawie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z puli Priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”. W ramach projektu wykonano lotniczy skaning laserowy LiDAR fragmentu Kotliny Chodelskiej w celu rozpoznania i weryfikacji stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej. Teren objęty badaniami to przeszło 160 km². 

Dzięki badaniom odkryliśmy w terenie kilkanaście nowych, nieznanych dotąd skupisk kurhanów oraz tzw. wał podłużny, nieznany dotąd element obronny wczesnośredniowiecznego założenia w Chodliku. Zadokumentowaliśmy również niezwykle interesujące pozostałości nigdy na tym obszarze nie badanego nowożytnego osadnictwa olenderskiego.

_DSF2189 kopia

 

Dr Łukasz Miechowicz – kierownik badań, archeolog. Pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Na co dzień zajmuje się tematyką archeologii wczesnego średniowiecza, zwłaszcza obrządku pogrzebowego Słowian, także kulturą ludową. W 2010 roku laureat nagrody naukowej tygodnika POLITYKA, w 2013 r. stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.bozestopki.pl), w 2014 roku otrzymał grant National Geographic Traveler „Bilet na przyszłość” na podążenie śladami Zygmunta Glogera oraz badania rzek i dolin rzecznych. Poza Polską uczestniczy w badaniach bliskowschodnich, prowadzi również projekt badawczy w Chinach.

 

 


Dr Łukasz Maurycy Stanaszek – antropolog, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, specjalista od materiału kostnego, zajmuje się zagadnieniem wczesnośredniowiecznych pochówków ciałopalnych i szkieletowych w tym problematyką tzw. pochówków antywampirycznych. Badacz osadnictwa olenderskiego.

 

 

 

 

 

 

 


 Aga mały rozmiarAgnieszka Chlebicka – studiuje archeologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowuje tematykę epoki brązu w Kotlinie Chodelskiej! Zajmuje się również odkrywanymi przez nas zabytkami krzemiennymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adam2 mały

Adam Oleksiak – nasz misyjny fotograf. Uczestnik wielu bliskowschodnich misji archeologicznych. Dzięki niemu możemy pochwalić się świetnymi fotografiami zabytków a także zdjęciami lotniczymi i panoramami sferycznymi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GŚ kopiaMgr Grzegorz Śnieżko – archeolog, numizmatyk, doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN gdzie kieruje grantem badawczym Narodowego Centrum Nauki poświęconym mennictwu Bolesława Krzywoustego. Pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. Badacz Mielnika nad Bugiem, specjalizuje się w archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych oraz mennictwie średniowiecznym. W Chodliku zastępca kierownika badań!

 

 

 

 

 

 


kuba BW smallJakub Stępnik – student w Zakładzie Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Hobbystycznie zajmuje się rekonstrukcją historyczną wczesnego średniowiecza oraz żeglugą średniowieczną. W Chodliku prowadzi poszczególne odcinki badawcze, poza tym montuje nasze filmy!